Polityka prywatności

Ten dokument ma na celu przedstawienie Ci, zgodnie z obowiązującym prawem, informacji dotyczących tego, czym są pliki cookies i inne zbliżone technologie oraz w jaki sposób wykorzystywane są na stronie internetowej https://www.draverik.com/pl/ Ponadto informujemy Cię również, jakie są zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, jakie nam powierzasz. Dodatkowo określamy zasady wysyłki Newslettera.

Przeczytaj ten dokument uważnie.

Polityka prywatności może w każdym czasie zostać przez nas zmieniona, przy czym zmiany wchodzą w życie (stają się obowiązujące) w terminie 3 dni od dnia opublikowania zmiany na stronie https://www.draverik.com/pl/cookies   

Część pierwsza – pliki cookies

Niniejsza polityka dotyczy wykorzystywania przez Damiana Boczek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Draverik  (REGON 241894338),   plików cookies i innych zbliżonych technologii i odnosi się do wszystkich stron odwiedzanych przez Ciebie https://www.draverik.com/pl/ oraz  podczas dokonywania zakupów w sklepie https://www.draverik.com/pl/shop

1. Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. 

2. Zaakceptowanie informacji o plikach cookies, jak również pozostawanie na stronie https://www.draverik.com/pl/ oznacza, że akceptujesz niniejszą politykę wykorzystywania plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies lub innych zbliżonych technologii, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.

3. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były (w całości lub w części) blokowane. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie przeszkodzi Ci w oglądaniu i czytaniu treści zamieszczonych na naszej stronie. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na korzystanie przez Ciebie ze strony https://www.draverik.com/pl/ , na przykład w następujący sposób:

a) może utrudniać lub uniemożliwiać wykorzystanie usług wymagających logowania,

b) Nie będzie można dokonać zakupu.

4. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

Wykorzystujemy też cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

5. Poniżej wskazujemy, jakie rodzaje plików cookies trwałych (przechowywanych przez zdefiniowany czas, określony w pliku cookie) oraz sesyjnych (przechowywanych do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej) są przez nas wykorzystywane:

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

6. Nie wykorzystujemy plików cookies innych niż Draverik – Damian Boczek podmiotów, jednakże pliki zamieszczane przez nas na Twoim urządzeniu mogą być wykorzystywane przez podmioty, z jakimi pracujemy, np. naszych partnerów handlowych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z niniejszą polityką plików cookies, skontaktuj się z nami.

7. Jeśli dane nie są zbierane automatyczne za pomocą plików cookies, wtedy zastosowanie znajdują następujące warunki wykorzystania takich informacji:

a) informacje, jakie podajesz podczas zakupów, które są niezbędne w celu zrealizowania Zamówienia, oznaczone są gwiazdką; jeśli nie podasz nam tych informacji, nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia,

b) podczas zakupów możemy poprosić Cię również o podanie innych informacji, które nie będą oznaczone, jako niezbędne, a które służą nam do polepszania naszych usług i produktów; jeśli je podasz – wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Damiana Boczek prowadzącego działalność pod firmą Draverik – Damian Boczek,

c) jeśli podane przez Ciebie są danymi osobowymi, do ich przetwarzania i ochrony zastosowanie znajdą postanowienia Części drugiej tej Polityki prywatności.

 

Część druga – przetwarzanie danych osobowych.

 

1. Rejestracja na stronie https://www.draverik.com/pl/, złożenie Zamówienia oraz realizacja umowy zawartej na podstawie złożonego przez Ciebie Zamówienia, jak również realizacja Umowy Licencyjnej wymaga przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Licencyjnej.

2. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Damian Boczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Draverik – Damian Boczek, REGON 241894338.

3.Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

4. Możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: pomoc@draverik.com

5.Administrator danych ma prawo powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innym podmiotom, zgodnie z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego. Obecnie Twoje dane przetwarzane są przez następujące podmioty:

a) Frejno, Kancelaria Usług Księgowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice

6. Administrator przetwarza następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) numer telefonu,

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer rachunku bankowego,

f) numer karty kredytowej, inne dane finansowe niezbędne w celu zrealizowania Zamówienia i Umowy Licencyjnej.

7. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jest to konieczne:

a) w celu utworzenia Twojego konta w sklepie https://www.draverik.com/pl/shop, lub

b) dla obsługi Twojego Zamówienia złożonego w sklepie https://www.draverik.com/pl/shop, lub

c)wykonania umowy zawartej na podstawie Twojego Zamówienia, w tym w szczególności do: umożliwienia Ci zarejestrowania się w sklepie https://www.draverik.com/pl/shop, przyjęcia Twojego Zamówienia, kontaktowania się z Tobą w sprawie Zamówienia, wysłania Zamówienia, lub

d)zrealizowania naszych obowiązków archiwizacyjnych oraz wynikających z obsługi posprzedażowej i gwarancji, lub zrealizowania naszych obowiązków związanych z Twoim odstąpieniem od umowy, lub

e)zrealizowania obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, w tym udostępnienie Ci Oprogramowania,

 

8. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak Ww przypadku, jeśli nie podasz danych, które oznaczone są jako
obowiązkowe, nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia ani zawrzeć
umowy sprzedaży czy też licencyjnej. Na podstawie podanych przez Ciebie danych nie
będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twojej osoby, w
tym profilowania. 

9. Administrator może poprosić Cię o podanie dodatkowych danych lub o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach innych niż wskazane w pkt. 7 powyżej. W takiej sytuacji możesz odmówić podania dodatkowych danych lub wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w innych celach.

10.Celem, o którym mowa w pkt. 9 powyżej może być w szczególności przesyłanie Ci naszego Newslettera lub innych informacji handlowych, w tym również o charakterze marketingowym. Oznacza to, że możesz otrzymywać od nas informacje dotyczące naszej firmy, naszych produktów lub usług, jak również aktualnych promocji i wydarzeń.

11. Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby zajmujące się opracowaniem Twojego Zamówienia, realizacją umowy zawartej na podstawie Twojego Zamówienia lub obsługi posprzedażowej i gwarancyjnej Twojego Zamówienia, jak również wykonaniem naszych obowiązków związanych z (ewentualnym) odstąpieniem przez Ciebie od umowy oraz wszelkich obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej. Możesz również zostać zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom, które zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą transakcji płatniczych. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ten podmiot trzeci, który jest zobowiązany do prawidłowego wykonania obowiązków związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

12.Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych:

Niektóre z czynności możesz wykonać samodzielnie poprzez wprowadzenie
odpowiednich zmian w Panelu Klienta.

13. Twoje dane osobowe są przez nas chronione z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14. Pamiętaj proszę, że wszelkie dane, które wpiszesz w polach oznaczonych jako publicznie dostępne (np. nick lub adres e-mail) będą dostępne dla wszystkich korzystających ze sklepu https://www.draverik.com/pl/shop.

16. Prosimy Cię o rozważne korzystanie ze sklepu  https://www.draverik.com/pl/shop Pamiętaj, że Administrator nie jest odpowiedzialny za Twoje działania, które mogą doprowadzić do ujawnienia danych osobowych, które chciałbyś chronić, takich, jak na przykład ujawnienie przez Ciebie loginu lub hasła do konta na  https://www.draverik.com/pl/shop, osobom trzecim, użycie opcji zapamiętywania danych, pozostawienia danych na komputerach lub urządzeniach należących do innych podmiotów, ujawnienia loginu lub hasła do Twoich rachunków bankowych, itp.

17.Jeśli dokonujesz Zamówienia z terytorium państwa innego niż Polska lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

18.Administrator danych zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich uprawnień przyznanych mu przez przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego i żadne postanowienie niniejszej Polityki prywatności nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się przez Administratora jakiegokolwiek z tych uprawnień.

19.Informację jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych, podstawy prawne tego przetwarzania, okres, w jakim będą przetwarzane oraz prawa, jakie Ci przysługują, obrazuje poniższa tabela:

 

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania / środki ochrony
Wykonanie umowy sprzedaży lub  umowy licencyjnej zawarte w oparciu o zamówienie oraz regulaminy sprzedaży lub świadczenia usług. Art. 6 ust. 1

lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Przez cały czas obowiązywania umów, jak również po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu, jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki rozliczeniowe.
Pomiary statystyczne,
jak również marketing
produktów lub usług
własnych
Administratora,
ustalenie, dochodzenie
i obrona roszczeń
Administratora
Art. 6 ust. 1

lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

do momentu zgłoszenia przez
Ciebie sprzeciwu, z wyjątkiem
sytuacji, w której Administrator
wykaże podstawy do ustalenia,
dochodzenia i obronny swych
roszczeń. W takim przypadku
dane będą przetwarzane przez
czas niezbędny dla wskazanych
działań.
Wysyłanie NewsletteraArt. 6 ust. 1

lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów

do momentu wycofania zgody

(RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Część trzecia – Newsletter.

  1. Możesz otrzymywać od nas Newsletter, jeśli wyrazisz zgodę na jego przesyłanie raz na przetwarzanie w tym celu Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając nam informację na adres: pomoc@draverik.com Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, o których mowa w części drugiej znajdują zastosowanie również dla Newslettera. Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych spowoduje, że przestaniesz otrzymywać newsletter.
  2. Dla celu otrzymywania Newslettera konieczne jest posiadanie przez Ciebie komputera (stacjonarnego, laptopa bądź urządzenia mobilnego) wraz z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej. W ramach Newslettera nie zapewniamy Ci żadnego ze wskazanych w poprzednim zdaniu elementów.
  3. Newsletter przesyłany będzie na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  4. Newsletter otrzymywać będziesz nieodpłatnie.
  5. Newsletter zawierał będzie informacje o produktach oferowanych lub usługach świadczonych przez Draverik, aktualnych ofertach i promocjach oraz inne informacje związane z działalnością firmy.
  6. Newsletter wysyłany będzie czasie dowolnie przez nas ustalonym.
  7. Newsletter wysyłany będzie przez czas nieoznaczony lub do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia, że nie chcesz go otrzymywać lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, co możliwe będzie w każdym newsletterze. W każdym czasie możemy zadecydować o zakończeniu wysyłania newslettera.
  8. Zamówienie newslettera odbywa się za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.draverik.com/pl/ Możesz zamówić newsletter w momencie składania zamówienia lub w dowolnej późniejszej chwili – tak długo, jak długo oferujemy jego wysyłanie.