Polityka zwrotów

Odstąpienie Kupującego, będącego konsumentem, od umowy zawartej na odległość.

 

Prawo odstąpienia w stosunku do Urządzenia.

26. Kupujący, będący konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części dotyczącej Urządzenia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Urządzenia. Odstąpienie jest skuteczne w sytuacji, jeśli Kupujący w tym terminie nada przesyłkę zawierającą treść odstąpienia od umowy na następujący adres: Draverik, ul. Żwirki i Wigury 65A/203, 43-190 Mikołów. Oświadczenie o odstąpieniu jest do pobrania pod adresem: Treść oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1. Kupujący powinien zwrócić Sprzedawcy Urządzenie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy bez śladów użytkowania, przy czym ponosi on wszelkie koszty bezpośrednio związane ze zwrotem rzeczy, w tym w szczególności koszty wysyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Urządzenia przed jego upływem.  Sprzedawca powinien zwrócić Kupującemu kwoty przekazane przez Kupującego w związku z zawarciem umowy sprzedaży Urządzenia, przy czym może wstrzymać się z przekazaniem tych środków do momentu, w którym dostarczony mu zostanie Urządzenie . Sprzedawca może zwrócić środki na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w każdy inny sposób uzgodniony z Kupującym.

 

27. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Urządzenia inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.