Regulamin sprzedaży

I. Sprzedawca.

1.Sprzedawcą jest firma Draverik  z siedzibą w Mikołowie 43-190, Ul. Żwirki i Wigury 65a/203, NIP:635-177-0198.

2.Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: sprzedaz@draverik.com

3.Kupujący związany jest niniejszym Regulaminem sprzedaży od momentu zaakceptowania Regulaminu na stronie https://www.draverik.com/pl/ Niezależnie od innych form zaakceptowania Regulaminu złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

II. Przedmiot umowy.

4. Sprzedawca sprzedaje zegarek Draverik 2 zwany dalej „Urządzeniem”. Szczegółowy opis Urządzenia dostępny jest pod następującym linkiem https://www.draverik.com/pl/. Zestaw urządzeń pomocniczych dla Urządzenia stanowią: długopis, ładowarka wraz z urządzeniem typu power bank, kabel USB, sama ładowarka. Kupujący może opcjonalnie zakupić również pasek do Urządzenia. Dla prawidłowego działania Urządzenia zgodnie z jego funkcjonalnością opisaną powyżej konieczne jest zawarcie Umowy Licencji dotyczącej Oprogramowania. Z tego względu zakup Urządzenia bez zawarcia Umowy Licencji nie jest możliwy.

5. Na Urządzeniu preinstalowane jest oprogramowanie o ograniczonej funkcjonalności, obejmujące funkcję: zegarka, alarmu, kalendarza. Preinstalowanie przez Sprzedawcę innych aplikacji nie zobowiązuje Kupującego do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Na komputerze Kupujący instaluje oprogramowanie, udostępniane mu w formie cyfrowej przez Sprzedawcę, którego podstawowa funkcjonalność obejmuje: tworzenie dokumentów tekstowych, dodawanie i wgrywanie obrazów, tworzenie spisu treści, wgrywanie dokumentów w formacie pdf („Oprogramowanie”).

6.Nabywca Urządzenia („Użytkownik”) uzyskuje uprawnienie do korzystania z Oprogramowania na podstawie licencji niewyłącznej, której warunki określone zostały w Umowie Licencji. Oznacza to, że Sprzedawca nie przenosi na Użytkownika autorskich praw majątkowych ani innych praw własności intelektualnej do Oprogramowania.  

7.Umowa Licencji zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym (Użytkownikiem). W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że Użytkownik nie ma prawa w szczególności udzielania podlicencji Oprogramowania, jak również nie ma prawa rozpowszechniania Oprogramowania, użyczania Oprogramowania, jego najmu, dzierżawy lub udostępniania podmiotom trzecim pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub nieodpłatnie, względnie publicznego udostępniania Oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie dowolnie przez siebie wybranym.

8. Instalowanie na Urządzeniu oprogramowania innego niż Oprogramowanie (dodatkowo lub zamiast Oprogramowania) powoduje utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych oferowanych przez Sprzedawcę.

9. Umowa Licencyjna zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie przez Kupującego jej treści podczas składania Zamówienia. W sytuacji, jeśli treść Umowy Licencji nie zostanie zaakceptowana, Kupujący nie będzie mógł złożyć Zamówienia.

 

III. Warunki ogólne sprzedaży.

10. Wystawienie Urządzenia w sklepie internetowym https://www.draverik.com/shop/pl/ stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Kupujący, składając Zamówienie, potwierdza wyrażenie zgody na wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia odbiegającego od treści zamówienia udostępnionego na stronie internetowej https://www.draverik.com/pl/shop, złożenie zastrzeżenia lub zastrzeżenie przez Kupującego warunku przy składaniu zamówienia w jakiejkolwiek formie może spowodować, że Sprzedawca odmówi przyjęcia oferty. W sytuacji, jeśli Kupujący zainteresowany jest zmianą warunków sprzedaży, powinien on przed złożeniem Zamówienia zwrócić się z zapytaniem do Sprzedawcy, przedstawiając propozycję zmian. W żadnym przypadku Sprzedawca nie jest związany opisanym żądaniem Kupującego.

11.Zaproszenie do składania ofert obejmuje jedynie taką ilość Urządzeń, jaka została wskazana przez Sprzedawcę w sklepie internetowym https://www.draverik.com/pl/shop Oznacza to, że w przypadku wyczerpania tego limitu dalsze Zamówienia nie mogą być składane, a w sytuacji, jeśli zostaną złożone, nie zostaną przyjęte przez Zamawiającego (umowę uważa się za niezawartą). Wszelkie kwoty, jakie zostałyby w takiej sytuacji przekazane Sprzedawcy, zostaną przez niego zwrócone Kupującemu.

12.Kupujący nie może dystrybuować Urządzenia, co oznacza, że nie może on składać zamówień i  nabywać Urządzeń celem ich dalszej odsprzedaży, w tym w szczególności odsprzedaży mającej na celu odniesienie zysku. Sprzedawca jest uprawniony do monitorowania Zamówień składanych przez Kupującego oraz, w każdym czasie, do odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) do realizacji wyłącznie z tego powodu. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszelkich kwot, jakie zostały mu przekazane w związku ze złożeniem przez Kupującego takich zamówień.

 

IV. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy.

13. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, powinien w szczególności zweryfikować dane dotyczące: Urządzenia, treści cyfrowych mających znaczenie dla interoperacyjności z Urządzeniem i Oprogramowaniem, ilości zamówień, jak również kosztów, jakie jest zobowiązany ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia.

14.Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.draverik.com/pl/shop Zamówienia składane są poprzez wypełnienie formularza Zamówienia na stronie https://www.draverik.com/pl/shop

15. Przez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych  w zakresie umożliwiającym dokonanie Zamówienia oraz zawarcie na jego podstawie ważnej i wiążącej Strony umowy lub, w sytuacji, w której działa jako przedstawiciel jednostki organizacyjnej, że jest uprawniony lub upoważniony do działania w imieniu i na rzecz tej jednostki organizacyjnej.

16. Kupujący może złożyć Zamówienie w trybie zwykłym lub w trybie Przedsprzedaży.

17. Zamówienie uważa się za złożone z momentem zaaprobowania przez Kupującego Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Użycie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza potwierdzenie, że Kupujący wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedawca informuje Kupującego o złożeniu przez niego Zamówienia (oferty) w formie wiadomości e-mail, skierowanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

18. Sprzedawca informuje Kupującego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia jego Zamówienia (oferty) w formie wiadomości e-mail, skierowanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

19. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 20-21 poniżej (Zamówienia w trybie Przedsprzedaży) Sprzedawca, który przyjął Zamówienie, jest zobowiązany do jego zrealizowania jeśli stwierdzi, że cała należność wynikająca z Zamówienia została uiszczona.

Zamówienia w trybie Przedsprzedaży (Pre-Order)

20. Zamówienie w trybie Przedsprzedaży (Pre-order) oznacza Zamówienie składane przez Kupującego, a dotyczące Urządzenia, które dopiero zostanie wyprodukowane. W takim przypadku Sprzedawca nie gwarantuje terminu realizacji zamówienia, co oznacza, że termin realizacji wskazany przy składaniu Zamówienia może zostać przez Sprzedawcę zmieniony w drodze odrębnego zawiadomienia. Zmiana terminu realizacji Zamówienia złożonego w trybie Przedsprzedaży nie może być uważana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę, jednakże  Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży oraz Umowy Licencji. Uprawnienie do odstąpienia wygasa w sytuacji, jeśli Kupujący potwierdzi Zamówienie po otrzymaniu informacji o nowym terminie realizacji nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni po otrzymaniu tej informacji. Sprzedawca, za zwrotem wszelkich wpłaconych przez Kupującego kwot, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni  od złożenia Zamówienia w trybie Przedsprzedaży.

21. Zamówienie w trybie Przedsprzedaży może zostać złożone z dokonaniem lub bez dokonania zapłaty zgodnie z następującymi warunkami:

8.1 Złożenie Zamówienia z jednoczesną natychmiastową zapłatą do 15 czerwca 2018r  skutkuje automatycznym naliczeniem 100zł rabatu liczonego od wartości Zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki oraz kosztów związanych z dokonaniem zapłaty w wybranej przez Kupującego formie. Zamówienie Kupującego wysyłane jest do niego z pierwszeństwem przed osobami dokonującymi zakupu w każdym innym trybie. O pierwszeństwie wysyłki wśród osób, które dokonały Zamówienia opisanego w niniejszym ust. 8.1. decyduje data zaksięgowania wpłaty pełnej wartości Zamówienia wraz z kosztami wysyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy lub fizyczne przekazanie  pełnej wartości Zamówienia wraz z kosztami wysyłki na ręce Sprzedawcy – w przypadku dokonania zapłaty w inny sposób niż w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Zamówienie w trybie zwykłym.

22. Zamówienia w trybie zwykłym realizowane są w dalszej kolejności, po zrealizowaniu Zamówień złożonych w trybie Przedsprzedaży.

Cena

23. Cena obejmuje odpłatność za Urządzenie, zestaw urządzeń pomocniczych oraz opłatę licencyjną. Cena uwzględnia wartość podatku VAT.

24. Cena nie obejmuje: kosztów wysyłki, które doliczane są do wartości Zamówienia przed jego ostateczną akceptacją. Wartość kosztów wysyłki jest wyraźnie wskazana w procesie składania Zamówienia.

25. Zapłata Ceny wraz z kosztami, o których mowa powyżej następuje w formie wskazanej w Zamówieniu, wybranej z dostępnych opcji. W sytuacji, jeśli Kupujący korzysta z systemu płatności (typu Przelewy24 lub inny udostępniony) jest on zobligowany do dostosowania się do warunków świadczenia usług przez ten system, w tym warunków technicznych oraz wymagań prawnych, w celu dokonania zapłaty przez ten system.

 

V. Odstąpienie Kupującego, będącego konsumentem, od umowy zawartej na odległość.

Prawo odstąpienia w stosunku do Urządzenia.

26. Kupujący, będący konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części dotyczącej Urządzenia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Urządzenia. Odstąpienie jest skuteczne w sytuacji, jeśli Kupujący w tym terminie nada przesyłkę zawierającą treść odstąpienia od umowy na następujący adres: Draverik, ul. Żwirki i Wigury 65a/203, 43-190 Mikołów. Treść oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1. Kupujący powinien zwrócić Sprzedawcy Urządzenie w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, przy czym ponosi on wszelkie koszty bezpośrednio związane ze zwrotem rzeczy, w tym w szczególności koszty wysyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Urządzenia przed jego upływem.  Sprzedawca powinien zwrócić Kupującemu kwoty przekazane przez Kupującego w związku z zawarciem umowy sprzedaży Urządzenia, przy czym może wstrzymać się z przekazaniem tych środków do momentu, w którym dostarczony mu zostanie Urządzenie.  Sprzedawca może zwrócić środki na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w każdy inny sposób uzgodniony z Kupującym.

27. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Urządzenia inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Odpowiedzialność Stron.

31. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

32. Kupujący niebędący konsumentem ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

33. Odpowiedzialność Sprzedawcy za prawidłowe działanie Oprogramowania określona jest wyłącznie w Umowie Licencji.

34. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy:

a) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niemożność złożenia przez Kupującego Zamówienia z uwagi na niedostępność sklepu internetowego https://www.draverik.com/pl/shop lub przyczyny będące poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności: braki mediów, w tym niedostępność sieci Internet lub brak prądu, niedostępność lub nieprawidłowe działanie systemu płatności  Przelewy24.

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty korzystania ze środka porozumiewania się Kupującego na odległość, w tym w szczególności za koszty uzyskania dostępu i korzystania z mediów, w tym sieci Internet. Sprzedawca jednocześnie oświadcza, że nie pobiera on dodatkowych opłat związanych z zawarciem umowy na odległość.

c) Sprzedawca nie gwarantuje terminu wysyłki Zamówienia, przy czym okres od zawarcia umowy do nadania przesyłki nie powinien przekroczyć 7 dni, chyba, że zamówienie składane jest w trybie Przedsprzedaży (Pre-order).

d) W stosunku do Kupujących niebędących konsumentami Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, zaś za wady prawne w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

e) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie Urządzenia oraz urządzeń pomocniczych, jeśli są one wykorzystywane niezgodnie z instrukcją obsługi.

f) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w związku z użyciem Urządzenia lub urządzeń pomocniczych  niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi, w tym w szczególności za uszkodzenia lub urazy ciała.

g) Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym w związku z wadą Urządzenia lub urządzeń pomocniczych. W żadnym przypadku Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści, szkody pośrednie, utracony zysk, utracone możliwości biznesowe etc.

h) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikającą z podania przez Kupującego nieprawdziwych lub niekompletnych informacji.

 

VII. Rozpoznanie reklamacji.

Reklamacje dotyczące Urządzenia.

35. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży uregulowana jest zgodnie z treścią art. 556 i n. kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem treści pkt. 33 lit. d powyżej.

36. Tryb rozpoznania reklamacji:

a) Reklamacja powinna być skierowana do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: pomoc@draverik.com lub poczty zwykłej na adres: Draverik, Żwirki i Wigury 65a/203, 43-190 Mikołów.

b) Kupujący powinien wskazać w sposób wyraźny, na czym polega wada Urządzenia lub urządzeń pomocniczych oraz przedstawić żądanie,

c) Reklamację uznaje się za skutecznie złożoną, jeśli wraz z reklamacją zostało zwrócone Urządzenie lub urządzenie pomocnicze. Wszelkie terminy, o których mowa w niniejszym punkcie liczone są od momentu otrzymania Urządzenia lub urządzenia pomocniczego,

d) Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w odpowiednim terminie, a jeśli Kupujący jest konsumentem, w terminie 30 dni pod rygorem uznania, że uznaje reklamację za uzasadnioną,

e) w sytuacji, jeśli Sprzedawca uznaje reklamację za nieuzasadnioną, informuje o tym Kupującego w formie e-mail na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu. Sprzedawca wysyła Kupującemu Urządzenie lub urządzenie pomocnicze na koszt i ryzyko Kupującego, na adres pierwszego dostarczenia Urządzenia, chyba, że Kupujący w formularzu zgłoszenia reklamacji wskazał, że  takim przypadku zwrotu towaru nie przyjmie lub wskazał inny adres dostarczenia,

f) w sytuacji, jeśli Sprzedawca uznaje reklamację za zasadną powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu wykonanie obowiązków wynikających z kodeksu cywilnego; po ich wykonaniu Sprzedawca przesyła Kupującemu Urządzenie na adres pierwszej dostawy Urządzenia, chyba, że Kupujący w formularzu reklamacji wskaże inny adres.

37. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z gwarancji, jeśli jest ona udzielana, wskazana jest w dokumencie Karta Gwarancyjna. Dokument ten określa jednocześnie sposób realizacji usług gwarancyjnych.

Reklamacje dotyczące Oprogramowania.

38. Tryb składania i rozpoznawania reklamacji dotyczących Oprogramowania określony jest wyłącznie w Umowie Licencji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych.

39. Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy danych osobowych umożliwiających zrealizowanie umowy zawartej na podstawie Zamówienia, w tym w szczególności podanie: imienia oraz nazwiska, danych adresowych do doręczenia przesyłki, adres e-mail, numeru telefonu, dane firmy,  na który przekazywana będzie korespondencja Sprzedawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich wskazania skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia. Sprzedawca oświadcza, że dane przekazane przez Kupującego będą chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności, iż wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją transakcji, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

 

IX. Inne informacje.

40. Sklep https://www.draverik.com/pl/shop służy do zawierania umów sprzedaży Urządzenia, zawierania Umów Licencji oraz pobierania Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencji.

41. Warunkiem korzystania ze sklepu https://www.draverik.com/pl/shop  jest korzystanie z urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, obsługującego przeglądarkę Chrome wersja66.0.3359.117 i wyższe, Mozilla wersja 59.0.2  i wyższe lub Internet Explorer wersja 41.16299.371.0 i wyższe.  W sytuacji, jeśli Kupujący decyduje się na dokonanie zapłaty poprzez udostępniony przez Sprzedawcę system Płatności powinien posiadać rachunek bankowy w banku obsługiwanym przez ten system (lista banków znajduje się na stronie https://ekspres.przelewy24.pl/info/banki) oraz możliwość uzyskania dostępu do rachunku bankowego za pośrednictwem sieci Internet.

42. Oprogramowanie pobierane jest ze sklepu https://www.draverik.com/pl/.  Kupujący, za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail, uzyskuje indywidualny dostęp umożliwiający mu pobranie Oprogramowania. Do pobrania Oprogramowania konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych takich jak korzystanie z urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, obsługującego przeglądarkę Chrome wersja66.0.3359.117 i wyższe, Mozilla wersja 59.0.2  i wyższe lub Internet Explorer wersja 41.16299.371.0 i wyższe. . Po zainstalowaniu Oprogramowania na komputerze Użytkownik nie musi korzystać ze sklepu https://www.draverik.com/pl/shop w celu używania Oprogramowania.

43. Możliwość rozwiązania Umowy Licencji w drodze wypowiedzenia uregulowana jest w Umowie Licencji.

44. Kupujący nie może dostarczać do sklepu https://www.draverik.com/pl/shop treści o charakterze bezprawnym.

 

X. Postanowienia końcowe.

45. Kupujący oświadcza, że w sytuacji, jeśli dobrowolnie przekaże Sprzedawcy, niezależnie, czy w sposób odpłatny czy nieodpłatny, oraz niezależnie od formy komunikacji, jakiekolwiek komentarze, pomysły, idee czy opinie dotyczące Urządzenia, urządzeń pomocniczych lub Oprogramowania (Feedback), Sprzedawca jest uprawniony do wykorzystania i rozporządzania tymi informacjami, pomysłami oraz ideami, zaś Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł sobie do nich żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej i know – how.

46. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i bez wskazania przyczyny, zaś o zmianach tych powiadamia Kupującego w sposób przez siebie wybrany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie trzeciego (3) dnia po ich opublikowaniu na stronie https://www.draverik.com/pl/shop i dotyczą Zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

47. Na Kupującym ciąży obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych jego danych, pozwalających na zalogowanie się i korzystanie ze sklepu https://www.draverik.com/pl/shop oraz danych wymaganych przy dokonywaniu płatności.

48. Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie stosuje się do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.

49. Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z lub dotyczące niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności związane z jego wejściem w życie, zmianą, formą, wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jest prawo polskie.

50. Wyłączną właściwość do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy mają sądy polskie właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego stanowią inaczej.